Uczniowie klas IV-VI brali udział w zajęciach wychowawczych, profilaktycznych i rekreacyjnych „Zielona Szkoła. W ramach zajęć odbyły się spotkania z psychologiem i pedagogiem.

Celem programu było:

- zapobieganie zjawiskom przemocy w środowisku dziecięco-młodzieżowym

- przeciwdziałanie wykluczaniu  społecznemu osób z grup zagrożonych

- wdrożenie do pracy na rzecz organizacji czasu wolnego w swoim  środowisku

- zapoznanie z zasadami i  organizacją wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku.